Posted in: Umum

Asas-asas Hukum Islam

Asas-asas Hukum Islam

     Asas-asas umum hukum Islam adalah asas-asas hukuk yang meliputi semua bidang dan lapangan hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

  1. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah asas yang penting dan yang mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam. Akibat dari pentingnya asas yang dimaksud, sehingga Allah SWT mengungkapkan di dalam Al-Qur’an lebih dari seribu kali, terbanyak disebut setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan.

Allah memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia, tanpa memandang stratifikasi sosial, yaitu kedudukan, asal – usul, keyakinan yang dianut oleh pencari keadilan. Bedasarkan semua itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah asas, yang mendasari proses dan sasaran hukum Islam.

  1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu.

  1. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum yang telah disebutkan di atas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seharusnya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik kepada yang bersangkutan sendiri maupun kepada kepentingan masyarakat. Dalam menerapkan ancaman hukuman mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan misalnya, dapat dipertimbangan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati yang akan dijatuhkan lebih bermanfaat kepada kepentingan masyarakat, maka hukuman itulah yang dijatuhkan. Namun, bila tidak menjatuhkan hukuman mati karena pembunuhan dimaksud secara tidak sengaja atau serupa dengan tidak sengaja, maka dapat diganti dengan hukuman denda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh.

Asas-asas Hukum Pidana Islam

Asas-asas ukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam di antaranya:

  1. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada Undang-Undang yang mengaturnya.

  1. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal.

  1. Asas Praduga Tak Bersalah

Yaitu asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum Hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu.

Baca juga: